Aviso legal

Ximará Residencia de Anciáns SLU (en diante Ximará), dirección Barral, 20 de 36470 Salceda de Caselas, provincia de Pontevedra (España), non pode asumir ningunha responsabilidade derivada do uso incorrecto, inapropiado ou ilícito da información aparecida na páxina da internet de www.ximara.es

Cos límites establecidos na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, Ximará non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de veracidade, integridade, actualización e precisión dos datos ou informacións que se conteñen nas súas páxinas da internet.

Os contidos e información non vinculan a Ximará nin constitúen opinións, consellos ou asesoramento legal de ningún tipo pois se trata meramente dun servizo ofrecido con carácter informativo e divulgativo.

A páxina da internet de Ximará pode conter ligazóns ( links) a outras páxinas de terceiras partes que Ximará non pode controlar. Por tanto, Ximará non pode asumir responsabilidades polo contido que poida aparecer en páxinas de terceiros.

Os textos, imaxes, sons, animacións, aplicacións informáticas e o resto de contidos incluídos neste sitio web son propiedade exclusiva de Ximará ou as súas licenciantes. Calquera acto de transmisión, distribución, cesión, reprodución, almacenamento ou comunicación pública total ou parcial, debe contar co consentimento expreso de Ximará. Así mesmo, para acceder a algúns dos servizos que Ximará ofrece a través do website deberá proporcionar algúns datos de carácter persoal. En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos informámoslle que, mediante o enchemento dos presentes formularios, os seus datos persoais quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros de Ximará co fin de poderlle prestar e ofrecer os nosos servizos así como para informarlle das melloras do sitio web. Así mesmo, informámoslle da posibilidade de que exerza os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal, maneira gratuíta mediante correo electrónico a ximara(signo de arroba) ximara.es ou na dirección arriba indicada.

A empresa fará uso das accións civís ou penais que por lei corresponda, ante calquera utilización indebida do seu dominio ou páxina WEB. Os litixios que puidesen xurdir en relación a este dominio rexeranse unicamente polo dereito español, someténdose aos Xulgados e Tribunais competentes na provincia de Pontevedra.

Voltar a Contacto